Aktywizacja środowiska harcerskiego obszaru LGD "Bądźmy Razem" poprzez szkolenie kadr PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 maja 2018 07:54

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Stowarzyszanie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Aktywizacja środowiska harcerskiego obszaru LGD "Bądźmy Razem" poprzez szkolenie kadr”, finansowanego z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem”.

Cele projektu koncentrują się wokół integracji środowiska harcerskiego lokalnej społeczności oraz podniesienie jakości kapitału społecznego mieszkańców powiatu węgrowskiego poprzez podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji lokalnych liderów społecznych - aktywnych mieszkańców powiatu węgrowskiego, niezbędnych do właściwej i twórczej pracy z młodzieżą. Zostaną oni wyposażeni w nowe narzędzia rozwijające wachlarz możliwości organizowania czasu wolnego w formie aktywnego działania w różnorodnych formach, a tym samym zwiększenia ich aktywności w lokalnych społecznościach. Spowoduje to zwiększenie zainteresowania działalnością ZHP oraz będzie elementem budującym „dobry klimat” dla inicjatyw integracyjnych na tym polu, jednocześnie zwiększy poziom integracji pomiędzy członkami lokalnych społeczności, poprzez budowanie więzi z lokalnym środowiskiem i nawiązywanie relacji pomiędzy różnymi grupami lokalnych społeczności. W opisany cel wpisują się również działania promujące działalność z ZHP  jako szansę i sposób kształtowania więzi społecznych i nowego sposobu „odczytania” starych wartości; cennego doświadczenia społecznego, zdobywania doświadczenia życiowego; jako narzędzie poznawcze miejsca (kraju, regionu), jego gospodarki, kultury, historii i przyrody.

W ramach działań zakładanych do realizacji w ramach projektu 20 lokalnych liderów społecznych (aktywnych mieszkańców powiatu węgrowskiego (obszaru LSR), działających lub zamierzających działań na rzecz ZHP) podniesie swoje umiejętności praktyczne oraz kwalifikacje.  Zostaną oni wyposażeni w nowe narzędzie rozwijające wachlarz możliwości organizowania aktywności lokalnej na płaszczyźnie pracy z dziećmi i młodzieżą

Zakładane cele osiągnięte zostaną poprzez organizację 3 kursów szkoleniowych: Kursu przewodnikowskiego, przygotowującego do pełnienia służby instruktorskiej ZHP, kursu drużynowego, przygotowującego do prowadzenia drużyny harcerskiej oraz Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR. Nabyte umiejętności beneficjenci projektu będą sprawdzać i doskonalić w praktyce, w trakcie organizowanych w ramach projektu dwóch biwakach i dwóch rajdach harcerskich.

W projekcie, zgodnie z założeniami realizowanych kursów, zakłada się udział 20 osób, w wieku od 16 roku życia (urodzonych w roku 2002 i wcześniej), mieszkańców obszaru LGD Bądźmy Razem.  Kryterium naboru stanowić będzie kolejność zgłoszeń poprzez złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymienionych wyżej wymogów odnośnie wieku oraz zamieszkania.

Wypełnioną dekorację uczestnictwa w projekcie (załączoną poniżej) należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, ul. Armii Krajowej 1,
07-104 Stoczek do dnia 22 maja br.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Pobierz deklarację uczestnictwa w projekcie