Klauzula informacyjna RODO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 czerwca 2019 13:51
 1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek z siedzibą: ul. Armii Krajowej 1, 07-104 Stoczek, tel. 25 691 91 77, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej Administratora.
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest działanie Administratora prowadzone w interesie publicznym, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. tj. 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz zgoda osób których dane dotyczą.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do działania zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. Nie podanie danych uniemożliwi Państwu skorzystanie z pomocy Stowarzyszenia.
 5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim dane zostały zebrane lub do wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 13. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.